செல்வ செழிப்புக்கு

கடன் பிரச்சனையா?
தொழில் பிரச்சனையா?
பண பிரச்சனையா?
சேமிப்பு இல்லையா?
செல்வந்தராவது எப்படி?

இலவச அறிமுக வகுப்பை பார்க்க

கண்ணுக்கு தெரிந்த
புற உலக வாழ்வில்
ராஜாவாகவும்…
கண்ணுக்கு தெரியாத
அக உலக வாழ்வில்
உண்மையை உணர்ந்த
ரிஷியாகவும் வாழ வழிகாட்டுவது…

BMW காரில்
ரமண மகரிஷி சென்றால்
எப்படி இருக்குமோ அதுபோல,
நீங்களும் வாழ கற்றுக்கொடுப்பது…

பள்ளி, கல்லூரிகளில் கற்றுத்தராத
பொருளாதார கல்வியை
கற்றுக்கொடுப்பது…
பாடம் : 1
1, பணம் என்றால் என்ன?
2, பணம் உருவானதற்கான
காரணம் என்ன?
3, நம்முடைய சேமிப்பு அதிகரிக்காமல் இருக்க காரணங்கள் என்னென்ன?
4, சேமித்த பணம் விரயம் ஆவதற்கு காரணங்கள் என்னென்ன?
5, ஏழ்மை என்றால் என்ன?
6, செழிப்பு என்றால் என்ன?
பாடம் : 2
1, பணம் என்றால் என்ன?
2, பணம் உருவானதற்கான
காரணம் என்ன?
3, நம்முடைய சேமிப்பு அதிகரிக்காமல் இருக்க காரணங்கள் என்னென்ன?
4, சேமித்த பணம் விரயம் ஆவதற்கு காரணங்கள் என்னென்ன?
5, ஏழ்மை என்றால் என்ன?
6, செழிப்பு என்றால் என்ன?
பாடம் : 3
1, பணம் என்றால் என்ன?
2, பணம் உருவானதற்கான
காரணம் என்ன?
3, நம்முடைய சேமிப்பு அதிகரிக்காமல் இருக்க காரணங்கள் என்னென்ன?
4, சேமித்த பணம் விரயம் ஆவதற்கு காரணங்கள் என்னென்ன?
5, ஏழ்மை என்றால் என்ன?
6, செழிப்பு என்றால் என்ன?
பாடம் : 4
1, பணம் என்றால் என்ன?
2, பணம் உருவானதற்கான
காரணம் என்ன?
3, நம்முடைய சேமிப்பு அதிகரிக்காமல் இருக்க காரணங்கள் என்னென்ன?
4, சேமித்த பணம் விரயம் ஆவதற்கு காரணங்கள் என்னென்ன?
5, ஏழ்மை என்றால் என்ன?
6, செழிப்பு என்றால் என்ன?
பயிற்சியாளைரைப் பற்றி அறிய…
திறமையை பணமாக மாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் பங்கேற்கலாம்.

திறமையை பணமாக மாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் பங்கேற்கலாம்.

Shopping Basket
Scroll to Top