உங்கள் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும், கொண்டாட்டமாகவும் வாழ வேண்டுமா ?

அதற்காகவே

16 விதமான

வாழ்வியல் மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சிகளை கட்டணம் இல்லாமல் நடத்துகிறோம் அதை பற்றிய விவரங்கள் கீழே உள்ளது

NATURAL YOGIC MEDICINE

பயிற்சி :- 1

உடல் நலம் பெற

1, HEALTH EDUCATION

இயற்கை மருத்துவ பயிற்சி

பயிற்சி முழு விவரங்களை அறிய

பயிற்சி குழுவில் இணைய

பயிற்சி :- 2

மன அமைதி பெற

2, MIND EDUCATION

தியான சிகிச்சை பயிற்சி

பயிற்சி முழு விவரங்களை அறிய

குழுவில் இணைய கீழே தட்டவும்

பயிற்சி :- 3

உறவுகளில் இணக்கத்தை ஏற்படுத்த

3, RELATIONSHIP EDUCATION

பழகும் கலை
பயிற்சி

பயிற்சி முழு விவரம் அறிய

குழுவில் இணைய கீழே தட்டவும்

NATURAL YOGIC MEDICINE

பயிற்சி :- 4

பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் அடைய

4, MONEY EDUCATION

பண வளக் கலை

பயிற்சி முழு விவரங்களை அறிய

பயிற்சி குழுவில் இணைய

பயிற்சி :- 5

இலட்சியம் நிறைவேற

GOAL SETTING

குறிக்கோளுடன் வாழும் கலை

பயிற்சி முழு விவரங்களை அறிய

குழுவில் இணைய கீழே தட்டவும்

பயிற்சி :- 6

நிம்மதியாக வாழ

GROUP MEDITATION : 1

மன்னிப்பு தியானம்

பயிற்சி முழு விவரம் அறிய

குழுவில் இணைய கீழே தட்டவும்

NATURAL YOGIC MEDICINE

பயிற்சி :- 4

அமாவாசை கூட்டு தியானம்

GROUP MEDITATION : 2

ஆத்ம சாந்தி தியானம்

பயிற்சி முழு விவரங்களை அறிய

பயிற்சி குழுவில் இணைய

பயிற்சி :- 5

சந்தோஷமாகவும், கொண்டாட்டமாகவும்
வாழ

LIFE EDUCATION

ஞான வாழ்வு
பயிற்சி

பயிற்சி முழு விவரங்களை அறிய

குழுவில் இணைய கீழே தட்டவும்

பயிற்சி :- 6

பெளர்ணமி கூட்டு தியானம்

GROUP MEDITATION : 3

ஆத்ம தியானம்

பயிற்சி முழு விவரம் அறிய

குழுவில் இணைய கீழே தட்டவும்

NATURAL YOGIC MEDICINE

பயிற்சி :- 4

வாழ்க்கையில் தடைகள் நீங்க

GROUP MEDITATION : 4

யோகி வழிபாடு

பயிற்சி முழு விவரங்களை அறிய

பயிற்சி குழுவில் இணைய

பயிற்சி :- 5

ஆன்மிகத்தில் முழுமை பெற

SPIRITUAL EDUCATION

வாழ்வியல் விபாசனா பயிர்த்தி

பயிற்சி முழு விவரங்களை அறிய

குழுவில் இணைய கீழே தட்டவும்

Comprehensive Events

We conduct an events that helps you to become the better person

Interactive Community

Join a supportive online community of like-minded individuals

Resource Marketplace

access to additional resources, such as e-books, templates…..

உங்கள் வாழ்க்கை, உங்கள் அம்புக்களை விளக்கி வளர்க்கின்றது; அவற்றை உணர்ந்து வளர்க்கின்ற உங்கள் வளர்ச்சி, அறிவை அடைக்கின்றது
Rajarishi – Founder

Featured Events

Events starts in

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

Need help in changing your Life ?

If you’re seeking a safe space to explore your thoughts, emotions, and challenges, our therapy services are here for you

we offer compassionate and confidential support, helping you navigate through life’s complexities. Whether you’re facing personal, relational, or emotional hurdles, our therapeutic sessions provide an opportunity for healing, growth, and positive change. Take the first step towards a brighter tomorrow by reaching out to us

Goal for transforming peoples life
450/1000
நம்மால் நேற்றை சரிசெய்ய முடியாது, ஆனால் நாளையை உருவாக்க முடியும்-Rajarishi
Change your life today

Interested? Join now !

We conduct a 15 events for the people who wants to improve their life , if you are the one just join us

President/Founder

Dr. RAJARISHI DHARANIYOGI

As the founder of Rajarishi Organization, I envisions a world where individuals harness their inner potential to lead lives of significance and fulfillmen. We brings a unique blend of knowledge and experience to guide you on your holistic journey. Through Rajarishi Organization, we invites you to step onto a transformative path where ancient wisdom and contemporary insights converge to create a life of holistic well-being.

Our approach

At Rajarishi Organization, we recognize that true well-being encompasses more than just physical health; it extends to mental clarity, emotional balance, and spiritual alignment.

Join us

Whether you are seeking personal growth, inner peace, or a profound transformation, Rajarishi Organization is your partner on this holistic expedition. Join us to unlock your full potential

Shopping Basket
Scroll to Top